جلسه هیات مدیره

تصویر خبر

جلسه هیات مدیره

درجلسه هیئت مدیره موسسه که در اردیبهشت ماه تشکیل گردید برای مساعدت وهمیاری بیشتر با خانوادههای تحت پوشش تصمیم گرفته شد حداقل تا یک سال بعد از بهبودی بیماران ارائه خدمات به آنان استمرار داشته باشد .